Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond
Waar spelen en sporten uitdagend is en veilig kan!

Doelstelling:

De Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond heeft tot doelstelling een veilige, uitdagende speel- en sportomgeving te beheren.

Voor het onderhoud wordt een beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers uit de directe omgeving, waarmee direct de secundaire doelstelling wordt nagestreefd: het bij elkaar brengen van buurtgenoten, ouders en kinderen om gezamenlijk (direct en indirect) aan een prettige woonomgeving te werken.

Algemeen Nut beogende Instelling:

Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond is onder fiscaalnummer 8093.30.490, door de belastingdienst als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ erkend. (ANBI)

Indien u donaties / giften bij de belastingdienst wilt opvoeren als aftrekpost dient u het fiscaalnummer en de contactgegevens van de Stichting te vermelden. Deze gegevens treft u hieronder aan:

·       Fiscaalnummer: 8093.30.490

Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond
Secretariaat: Mw. W. Bonnier-Hulscher, Dorpsstraat 10, 4111 KS, Zoelmond

·   Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester.

Beleidsplan:

De Stichting is verantwoordelijk voor een veilige speel- en sportomgeving. Met behulp van een pool vrijwilligers en het o.a. tweemaal jaarlijks organiseren van ‘onderhoudsdagen’, draagt de Stichting zorg voor het onderhoud en beheer tegen zo minimaal mogelijke kosten.

De kosten die gemaakt moeten worden bestaan in hoofdlijnen uit: aanschaf toestellen, materiaal t.b.v. onderhoud en afschrijving op de toestellen.

Deze kosten probeert de Stichting  te compenseren middels inkomsten uit donateurschappen, financiële ondersteuning van landelijke campagnes (waaronder het Oranje Fonds) en lokale sponsoring. 

Beloningsbeleid:

De Stichting dankt haar bestaan aan de inzet van vrijwilligers. De bestuursfuncties worden eveneens vervuld door vrijwilligers. Er is dan ook geen beloningsbeleid.

Wel kent de Stichting een declaratie vergoedingen toe voor de gemaakte onkosten die een bestuurslid of vrijwilliger vanuit zijn/haar vrijwilligersfunctie heeft moeten maken.